Regulamin

1. Definicje

• Sklep albo Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.amz.com.pl/sklep prowadzony przez AMZ za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów Artykułów.
• AMZ – Przemysław Zabel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „AMZ Przemysław Zabel” z siedzibą w Szamotułach (64-500), przy ul. Wiosny Ludów 31, NIP 7871934548.
• Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
• Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z AMZ bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarcza, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej lub Konsument, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych dokonujący zakupów w Sklepie.
• Produkt/y – produkty prezentowane w Sklepie.
• CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi (https://prod.ceidg.gov.pl)
• Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
• Regulamin – regulamin Sklepu prowadzonego przez AMZ.

2. Postanowienia ogólne

1.1. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu stosownie do jego przeznaczenia.
1.2. Klient jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na właściwe funkcjonowanie Sklepu. Zabronione jest w szczególności ingerowanie w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym dostarczanie/rozsyłanie treści o charakterze bezprawnym.
1.3. Sprzedaż produktów odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawartej na odległość, pomiędzy Klientem a AMZ.
1.4. W celu korzystania ze Sklepu w tym do złożenia zamówienia, niezbędne są: dowolne urządzenie z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz najnowsza wersja przeglądarki: Edge, FireFox, Chrome, Opera.
1.5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
1.6. Złożone przez Klienta zamówienie i potwierdzone przez Sklep oznacza zawarcie umowy pomiędzy AMZ a Klientem.
1.7. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.
1.8. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu.
1.9. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest wyświetlana w Sklepie.

3. Ceny

3.1. Wszystkie ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
3.2. AMZ zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych, bez uprzedzenia Klientów. Zmiana cen nie dotyczy produktów zamówionych przez Klienta i przekazanych do realizacji.
3.3. Ceną za dokonany w Sklepie zakup, która wiąże Klienta jest cena Produktu podana w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową poprzez zatwierdzenie zamówienia przyciskiem „Potwierdzam zakup”.
3.4. Ceny nie zawierają informacji o kosztach przesyłki Produktów. Informacje o kosztach przesyłki można znaleźć na stronie Płatność i dostawa.
3.5. Wszystkie ceny są aktualizowane na bieżąco. Ewentualne błędy w cenach prezentowanych w Sklepie zostaną poprawione przez AMZ tak szybko jak to będzie możliwe.

4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

4.1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Sklepu.
4.2. Poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu, należy rozumieć proces przejścia wszystkich etapów składania zamówienia i zatwierdzenia przyciskiem „Potwierdzam zakup”.
4.3. Zatwierdzenie zamówienia stanowi zakup Produktów objętych zamówieniem i wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
4.4. Po zatwierdzeniu zamówienia nie ma już możliwości dokonywania zmian w koszyku.
4.5. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, adres (w celu wysyłki), nr telefonu, adres e-mail.
4.6. Klient jest zobowiązany do prawidłowego i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienia wszystkich pól formularza. W przypadku podania nieprawidłowych danych AMZ może odstąpić od umowy sprzedaży i realizacji zamówienia.
4.7. Czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji może zostać wydłużony, w takim przypadku AMZ niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
4.8. Podczas składania zamówienia Klient zobaczy w koszyku łączną cenę zakupu oraz kosztów transportu. Jest to całkowita cena transakcji.

5. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny

5.1. Konsument lub osoba fizyczna zawierająca na odległość z AMZ umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny.
5.2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie wraz z kopią dokumentu potwierdzającego zakup.
5.3. Oświadczenie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia objęcia Produktów w posiadanie
5.4. W przypadku umowy, która obejmuje kilka Produktów, które są dostarczane osobno bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu.
5.5. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie scanu na adres e-mail: biuro@amz.com.pl
5.6. AMZ zwróci w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego Produktu, wszystkie dokonane płatności, w tym koszty obejmujące najtańszą formę dostarczenia Produktów.
5.7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów do AMZ.
5.8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użyto podczas składania zamówienia, tj. np. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za Produkty lub na rachunek bankowy powiązany z kartą płatniczą lub kredytową, za pomocą, której dokonano płatności za Produkty itp.
5.9. W sytuacji, gdy płatność za Produkty odbyła się gotówką przy odbiorze, to zwrot płatności następuje na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu nr rachunku.
5.10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
5.11. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość:
5.11.1 Umowa, której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
5.11.2 Umowa, której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5.12. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.

6. Reklamacje i gwarancje

6.1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
6.2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
6.3. Zgłoszenie reklamacyjne, należy kierować na adres na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy biuro@amz.com.pl albo korespondencyjnie na adres siedziby Sprzedawcy.
6.4. Celem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając – jeżeli jest to możliwe – do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres siedziby Sprzedawcy.
6.5. W przypadku braków w zgłoszeniu reklamacyjnym Sprzedawca wezwie Klienta do jego uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
6.6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie do 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości elektronicznej na adres e-mail, podany w treści zgłoszenia reklamacyjnego lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

7. Dane osobowe

7.1. Administratorem Danych Osobowych jest Przemysław Zabel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „AMZ Przemysław Zabel” z siedzibą w Szamotułach (64-500), przy ul. Wiosny Ludów 31, NIP 7871934548.
7.2. Dane osobowe Klientów są pozyskiwane za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
7.3. Cele przetwarzania danych osobowych:
7.3.1. Złożenie zamówienia i realizacja umowy sprzedaży;
7.3.2. Rejestracja do bazy subskrybentów;
7.3.3. Utworzenie profilu w Sklepie.
7.4 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
7.4.1. Niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
7.4.2. Niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na AMZ – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
7.4.3. Prawnie uzasadniony interes AMZ – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
7.4.4. Zgoda osoby, której danych dotyczy przetwarzanie – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
7.5. Dane osobowe są przetwarzane tak długo jak jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
7.6. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości lub ze względów podatkowych są przechowywane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
7.7. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, to osoba, która wyraziła zgodę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych tej osoby, które zostało dokonane w oparciu o jej zgodę przed jej wycofaniem.
7.8. Odbiorcami danych osobowych są firmy kurierskie i transportowe, które zajmują się dostawą Produktów.
7.9. Osoba, której dane są przetwarzane przez AMZ ma prawo:
7.9.1. Dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
7.9.2. Usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
7.9.3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
7.9.4. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.9.5. Zakres przetwarzanych danych: Imię, Nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, adres IP.

8. Pozostałe informacje

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem a AMZ zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
8.3. Regulamin może zostać zmieniony z ważnych powodów, w szczególności: zmiany przepisów, formy działalności, istotnej zmiany sytuacji rynkowej, zmiany funkcjonalności Sklepu.
8.4. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu ich publikacji w Sklepie ze wskazaniem daty opublikowania zmian.
8.5. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone i realizowane zamówienia.
8.6.Zamówienia przyjmowane do realizacji wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.