Regulamin

REGULAMIN SKLEPU www.amz.com.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

 Regulamin określa zasady sprzedaży produktów firmy AMZ Szamotuły oferowanych w sklepie internetowym www.amz.com.pl

1. Informacje ogólne

1.1. www.amz.com.pl  (zwany dalej Sklepem) jest jedynym oficjalnym sklepem internetowym sprzedającym własne produkty. Sklep działający pod adresem www.amz.com.pl  prowadzony jest przez firmę: AMZ Szamotuły z siedzibą w Szamotułach 64-500 przy ul. Nowowiejskiego 5, wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 006996/07 wydany przez Buirmistrza Miasta i Gminy Szamotuły, NIP: 787-193-45-48, REGON: 300730410. Będąca właścicielem sklepu internetowego www.sklep.amz.com.pl zwanego dalej Sklepem.
1.2. Sprzedaż wyrobów odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a sklepem internetowym sklep.amz.com.pl.
1.3. W celu złożenia zamówienia, zamawiający powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek: Explorer, Mozilla FireFox, Chrome lub Opera.
1.4. Każdy klient Sklepu przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z Regulaminem dostępnym i możliwym do pobrania na stronie sklepu.
1.5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Złożone zamówienie i potwierdzone przez Sklep oznacza zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem.
1.6. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.
1.7. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu.

2. Oferta produktowa

2.1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w serwisie internetowym www.amz.com.pl
2.2. Minimalna wartość zamówienia nie jest ustalona.
2.3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
2.4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych. bez uprzedzenia klientów. Zmiana cen nie dotyczy towarów zamówionych przez klienta i zamówień przekazanych do realizacji. 

3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

3.1. Zamówienia przyjmowane są przez obsługę Sklepu w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu oprogramowania Sklepu oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 61 29 23 005 lub pocztą elektroniczną pod adresem: amz@amz.com.pl
3.2. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia, a w przypadku składania zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną - tylko po podaniu wszystkich informacji wymaganych w procesie zamówienia.
3.3. Złożenie zamówienia poprzez oprogramowanie Sklepu należy rozumieć proces przejścia wszystkich etapów składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem 'Potwierdzam zakup'. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ' Potwierdzam zakup' wiąże się z obowiązkiem opłacenia zamówienia. Nie będzie już można dokonać zmian w koszyku. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres email.
3.4. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularzy. W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży z powodu braku niezbędnych danych do realizacji zamówienia.
3.5. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych w wyjątkowych sytuacjach może zostać wydłużony o czym Sklep poinformuje niezwłocznie kupującego.
3.6. Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. W tym celu należy skontaktować się z obsługą Sklepu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
3.7. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto sklepu.
3.8. Do wartości zamówienia doliczana jest opłata obejmująca koszt nadania przesyłki do Klienta zależna od wybranego sposobu płatności. Koszty przesyłki określone są w zakładce PŁATNOŚCI I DOSTAWA. Zamówienie na kwotę powyżej 500 zł wysyłane są na koszt sklepu.

4. Odstąpienie od umowy

4.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni (liczonym od momentu doręczenia przesyłki) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na: adres mailowy amz@amz.com.pl lub adres korespondencyjny: AMZ Szamotuły, 64-500 Szamotuły, ul. Nowowiejskiego 5.

W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy odesłać na adres: AMZ Szamotuły, 64-500 Szamotuły, ul. Nowowiejskiego 5 wraz z oświadczeniem zwrotu. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócone produkty (kwota łączna za produkty + koszt wysyłki w pierwszą stronę od Sklepu do Konsumenta) w terminie 14 dni kalendarzowych.

5. Reklamacje i gwarancje

5.1. Wszystkie oferowane produkty objęte są gwarancją ich producenta. W przypadku ewentualnych reklamacji, Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z obsługą Sklepu telefonicznie 61 29 23 005lub mailowo: amz@amz.com.pl.
5.2. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.
5.3. Wszelkie reklamacje są przyjmowane do realizacji najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
5.4. Klient sam zadecyduje czy towar zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, czy też Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.

6. Dane osobowe Klienta

6.1. Uzyskane dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sklep zgodnie z przepisami prawa i wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówienia Klienta.
6.2. Klient dodatkowo może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Sklepu w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne.
6.3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6.4 W celu zaprzestania przetwarzania danych, Klient jest zobowiązany do przesłania drogą elektroniczną prośby o usunięcie swoich danych osobowych z bazy danych.
6.5 Baza danych sklepu internetowego została zarejestrowana w GIODO pod numerem KR 141599.

7. Pozostałe informacje

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 31.05.2014 r. o prawach konsumenta.
7.2. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
- zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
- zmiany form płatności,
- zmiany sposobów dostawy,
- zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.
7.3. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.
7.4. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
7.5. Niniejszy Regulamin został opublikowany dnia 24.12.2014 roku.

Regulamin do pobrania w formacie PDF.
Formularz odstąpienia od umowy w formacie PDF.